ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

แนะนำทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจ นายประณต ขอพูนเฉลา สำนักงานกฎหมายเดอะเกรท THE GREAT LAW OFFICES

15,000 บาท
TheGreat2021
7 มีนาคม 2021

แนะนำทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจ นายประณต ขอพูนเฉลา สำนักงานกฎหมายเดอะเกรท THE GREAT LAW OFFICES

สำนักงานกฎหมาย THE GREAT LAW OFFIVES
“เหนือกว่ามาตรฐาน คือ งานของเรา”
เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการด้านกฎหมายและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่ประชาชนทั่วไป โรงแรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มทุน องค์กรต่างๆ หน่วยงานต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
วิสัยทัศน์องค์กร: เป็นสถาบันทางกฎหมายที่มีคุณภาพ เท่าทัน และปกป้องประโยชน์สูงสุดให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านไม่พลาดสิ่งที่สำคัญที่สุด
พื้นที่ให้บริการ: เขาหลัก จังหวัดพังงา, ภูเก็ต และ ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
สำนักงานใหญ่: 5/55 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220

ช่องทางในการติดต่อ:
สายด่วน 083 5297799 ภาษาไทย // 099 4902080 ภาษาอังกฤษ
อีเมล: THEGREAT1891@gmail.com
ไลน์ ไอดี: thegreat_lawoffices
Whatsapp: +66835297799
อินสตาแกรม: thegreat_lawoffices
เพสบุคแฟนเพจ: THE GREAT
https://www.facebook.com/THEGREAT.Lawoffices.Thailand

ประวัติทนายความ ของสำนักงานกฎหมายเดอะเกรท THE GREAT LAW OFFICES
ชื่อ: นายประณต ขอพูนเฉลา
ประวัติการศึกษา:
-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( Bachelor of Laws Program Ramkhamhaeng University)
– ใบอนุญาตทนายความ( Thai Barrister At Law)
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Master of Law
– ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความ (Notarial Services Attorney)

ผลงาน
ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านกฏหมายทั้งในด้านการว่าความและด้านการเป้นที่ปรึกษาทางธุรกิจมาเป้นเวลากว่า 10 ปี ผ่านการทำงานในสถาบันทางกฏหมายที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่าง สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ทำให้นายประณต ขอพูนเฉลาได้ผ่านการทำงานกฎหมายอันเข้มข้น จนมีผลงานทางด้านกฎหมาย ด้านการว่าความ การให้คำปรึกษา และให้บริการด้านกฎหมายแรงงาน จน เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง โดยดูจากจากประวัติที่เคยได้รับเชิญให้ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินการ ในการวางกลยุทธ การเจรจา การจัดทำบันทึกข้อตกลง การจัดทำข้อบังคับและการดำเนินคดีแรงงานสำคัญๆ ให้แก่ลูกความที่เป็นองค์การ หรือ สถาบันที่ประกอบกิจการ หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน และด้านกฎหมายแรงงาน เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริษัทบริจสโตน จำกัด บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
หลังจากนั้น นายประณต ขอพูนเฉลา มีความจำเป้นทางด้านครอบครัว ต้องกลับมาตั้งรกราก ณ บ้านเกิด คือ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายประณต ขอพูนเฉลาและนายวสันต์ สุทธิ เพื่อนทนายความ ได้ตัดสินใจรับใช้อุดมการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย ด้วยการเปิดสำนักงานกฎหมาย ประณต แอนดฅ์ วสันต์ ในพื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา และอำเภอเมือง จังหวัดภุเก็ต สำนักงานกฎหมายแห่งนี้ รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในชื่อ สำนักงานกฎหมาย P & W Legal พี แอนด์ ดัยพลิว ลีเกิ้ล สำนักงานแห่งนี้ได้รับงานว่าความและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจต่างๆให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและได้รับการแนะนำต่อจากลูกความไปอย่างต่อเนื่อง ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ทั้งในส่วนขององค์กรธุรกิจต่างๆอีกด้วย
ปี พ.ศ. 2563 สำนักงานกฎหมาย P & W Legal พี แอนด์ ดัยพลิว ลีเกิ้ล ได้ปรับตัวสู่ยุคความก้าวไกลทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกันผ่านระบบธุกิจออนไลน์ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สำนักงานกฎหมายเดอะเกรท THE GREAT LAW OFFICES ซึ่งได้ขยายองค์กรให้กว้างขึ้น รองรับภาคส่วนต่างๆให้มากขึ้น แต่ยังยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด สะดวก เท่าทันและกว้างไกล ทางสำนักงานจึงได้เปิดภาคส่วนงานด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ขึ้นเป็นอีกส่วนงานหนึ่งอย่างเด่นชัด ภายใต้การดำเนินงานของ ทีมงานเดอะเกรทออฟกรุ๊บ THE GREAT of GROUP มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการทรัพย์สินต่างๆ การลงทุน การศึกษาด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ การซื้อบ้านและที่ดิน การตรวจสอบข้อเท็จจริงของอสังหาริมทรัพย์ก่อนตัดสินใจซื้อ การให้บริการด้านกฎหมาย การจัดทำนิตกรรมสัญญาด้านธุรกิจ การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการสร้างเครื่องมือที่ให้ผู้สนใจทางกฎหมายได้มีความรู้และเป็นหลักประกันสำคัญว่าทุกคนจะไม่พลาดสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะว่ากฎหมายมีความสำคัญและส่งผลกับเรามากมายหากเราทำสิ่งที่ผิดพลาด เราทุกคนจะได้รู้เท่าทันและมีที่ปรึกษาที่ดีและมีประโยชน์ โครงการทนายเดอริเวอรี่ ทนายออนไลน์ และบัตรสมาชิกกฎหมายเดอะเกรทจึงเกิดชึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 โดยนักกฎหมายและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศซึ่ง ได้แก่ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย (นักกฎหมายดีเด่นภาคเอกชนประจำปี 2534 ซึ่งคัดเลือกและให้รางวัลโดย มูลนิธิ สัญญาธรรมศักดิ์
ฝ่ายงานต่างๆ ของสำนักงานฯได้ จัดแบ่งโครงสร้างการทำงานเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่
-ฝ่ายงานคดี ให้บริการด้านอรรถคดีทั้งปวง รวมทั้งการบังคับคดีให้แก่องค์กรธุรกิจหลายประเภท เช่น ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ รวมทั้งการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
-ฝ่ายที่ปรึกษาและงานระหว่างประเทศ ซึ่งให้บริการด้านงานปรึกษาและงานเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
-การให้คำปรึกษาแก่งานโครงการต่างๆ รวมทั้งบริการอื่นที่มิใช่คดีความ เช่น การจดทะเบียนตั้งบริษัท การขอรับการส่งเสริมการลงทุน และการขอออกใบอนุญาตทำงานแก่ชาวต่างด้าว เป็นต้น
– ฝ่ายกฎหมายสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง รวมทั้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องและงานธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์
– ฝ่ายประนอมข้อพิพาท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทั้งทางด้านอรรถคดีและการให้คำปรึกษา โดยถือเป็นงานบริการแขนงใหม่ที่แตกต่างไปจากการให้บริการของสำนักงานกฎหมายทั่วๆไป ให้บริการที่มุ่งเน้นการขจัดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยมิต้องอาศัยกระบวนการทางศาลเพื่อให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีให้น้อยที่สุด
– การว่าความ ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านกฎหมายแรงงาน เป็นที่ยอมรับเคยได้รับเชิญให้ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินการ ในการวางกลยุทธ การเจรจา การจัดทำบันทึกข้อตกลง การจัดทำข้อบังคับและการดำเนินคดีแรงงานสำคัญๆ อยู่เนืองๆ ลูกความที่เป็นองค์การ หรือ สถาบันที่ประกอบกิจการ หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน และด้านกฎหมายแรงงาน เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริษัทบริจสโตน จำกัด บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 28828
จังหวัด พังงา - ตะกั่วป่า
เข้าชม : 16 ครั้ง