ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

Music Teambuilding การสร้างทีมด้วยดนตรี

999 บาท

Music Teambuilding การสร้างทีมด้วยดนตรี

**Music Teambuilding (การสร้างทีมด้วยดนตรี)

Music Teambuilding เป็นการพัฒนา Soft skills คือ ทักษะและศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการออกแบบกิจกรรมจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ ค้นหาปัญหา และการแก้ไข ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีการประเมินและรายงานผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี ด้วยแนวทางงานวิจัยภายใต้บริบทของแต่ละองค์กร
Music Teambuilding มีความหลากหลาย ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การขับร้องประสานเสียง การแต่งเพลงองค์กร การปฏิบัติเครื่องดนตรีกลุ่ม การแสดงกับดนตรี เป็นต้น
Music Teambuilding กำหนดระยะเวลาของกิจกรรม
– กิจกรรมระยะสั้น 1-3 ครั้ง (ภายใน 1-2 สัปดาห์)
– กิจกรรมระยะยาว 4-8 ครั้ง (ภายใน 1-3 เดือน) หรือตามระยะเวลาของโครงการ
(*กำหนดเวลา 6 ชั่วโมง / 1 วัน / 1 ครั้ง)

**กิจกรรมของ Music Teambuilding**
Singing Activity กิจกรรมร้องเพลงทั้งในรูปแบบการร้องคาราโอเกะ และการขับร้องประสานเสียง สำหรับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการขับร้องรายบุคคล และพัฒนาทักษะทางสังคม หรือ Social Skills / Soft Skills ซึ่งจำเป็นในการทำงาน เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสารระหว่างบุคคล การยอมรับตนเองและผู้อื่น เป็นต้น โดยทีมงานสามารถออกแบบกิจกรรมร้องเพลงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น การแสดงประจำปี การเตรียมบันทีกเสียงเพลงประจำองค์กร งานสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร การประกวดร้องเพลงภายในองค์กร เป็นต้น

Drama & Music Activity กิจกรรมละครและดนตรี เป็นการผสมผสานทักษะต่าง ๆ ที่นำไปสู่การตีความเรื่องราวที่นำเสนอ การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิด/การแสดงออก/และดนตรี ผ่านโครงสร้างของละคร บทสนทนา เสียงและดนตรี ซึ่งร่วมกันออกแบบระหว่างบุคลากรภายในองค์กร อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม หรือ Social Skills / Soft Skills ซึ่งจำเป็นในการทำงาน เช่น การออกแบบความคิด (Design thinking) การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น โดยทีมงานสามารถออกแบบกิจกรรมละครและดนตรีตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร การแสดงประจำปี งานสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมออกแบบบทละคร กำหนดคาแรกเตอร์ตัวแสดง ออกแบบดนตรีประกอบ และสร้างสรรค์การแสดง ภายใต้โจทย์ซึ่งสัมพันธ์กับบริบทขององค์กร

Music Composing กิจกรรมการแต่งเพลงประจำองค์กร (หน่วยงาน) ขั้นตอน ดังนี้
– การระดมความคิดเพื่อแต่ง “คำร้อง” ด้วยเนื้อหาของเพลงขึ้นอยู่กับบริบทของหน่วยงาน
– ทีมงานแต่งทำนองและดนตรีประกอบ
– ทีมงานสอนร้องเพลงดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
– บันทึกเสียงการขับร้องของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
– ทีมงานผลิตงานเพลงในรูปแบบของคลิปเสียงและวิดีโอ (ภาพเบื้องหลังของการเข้าร่วมกิจกรรม หรือภาพที่หน่วยงานต้องการ)
Music Composing เป็นกิจกรรมทางดนตรีที่พัฒนาทักษะทางสังคม หรือ Social Skills / Soft Skills ซึ่งจำเป็นในการทำงาน เช่น การออกแบบความคิด (Design thinking) การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น

บริหารและนำทีมดำเนินงานโดย ดร.ณัฐธัญ อินทร์คง
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและกิจกรรมชุมชน (ประชาชนทั่วไป)
สอบถามรายละเอียด โทร 089-7955779
หรือติดต่อทาง Line: ae_musica
ชมผลงานที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ www.drmusikcoach.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 49889
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตบางซื่อ
เข้าชม : 4 ครั้ง