ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

invitation to tender

3,000,000 บาท
pasakon Likitakhom
27 มีนาคม 2024

invitation to tender

ประกวดราคาสาธารณะ INVITATION TO TENDER
มัลติเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติระหว่างประเทศ(INGO) สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ โคโลญ, เยอรมนี ซึ่งเป็นองศ์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลก
Malteser International is an International Non-Governmental Organization (INGO) based in Cologne, Germany, providing humanitarian aid worldwide.
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ดาเนินการในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “การช่วยเหลือและการให้บริการที่จาเป็นด้านสุขภาพ สุขาภิบาลน้าและสุขอนามัย ในการกลับถิ่นฐานของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ลามาหลวง และพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน” โดยการสนันสนุนงบประมาณจาก สหภาพยุโรป (EU) ทางองค์กรขอเชิญชวนผู้จัดจาหน่ายในประเทศเข้ามาร่วมในการประกวดและเสนอราคาสาหรับประเภทสินค้าตามหมวดต่างๆ อาทิ: ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค, อุปกรณ์ และวัสดุในห้องปฏิบัติการ
To support our activities carried out in Thailand, within the project “Health and WASH services, return preparedness and capacity strengthening for refugees in the Thai-Myanmar border temporary shelters”, funded by the European Union, we would like to invite national suppliers to participate in a public tender to provide bids for the following type of products: medicines, medical consumables & equipment, laboratory supplies and equipment.
ท่านที่สนใจขอเชิญรับข้อมูลรายละเอียดและรับแบบฟอร์มการประมูลจากสานักงานตามที่อยู่ข้างล่างนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 16 เมษายน 2567
Interested parties are invited to get detailed information and receive tendering forms from our project office. The deadline for requesting tender form is on 16 April 2024.
Malteser International Thailand Program Office
25/25 Moo.12, Bankad Sub-District,
Mae Sariang District, Mae Hong Song Province, 58110
Email: [email protected]
(Only requesting information เฉพาะขอข้อมูลเท่านั้น)
Phone: 053-621 559, Fax: 053-681 575 (ฝ่ายจัดซื้อ)

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

เลขประกาศ : 114771
จังหวัด แม่ฮ่องสอน - แม่สะเรียง
เข้าชม : 21 ครั้ง